تعداد صفحات فصل های پایان نامه

تعداد صفحات فصل های پایان نامه

بنا به درخواست بسیاری از دانشجویان مبنی بر تعداد صفحات پایان نامه این مطلب را آماده کرده ام.

لازم به ذکر است که خدمتتان عرض کنم که تعداد صفحات پایان نامه مهم نیست!

مهم:

کیفیت
محتوا
اصالت
ارجاع دهی مناسب
آمار و روش تحقیق مناسب می باشد، و تعداد صفحات رشته های مختلف  قطعا با هم فرق داره!

معمولا رشته های علوم انسانی تعداد صفحات بیشتری نسبت به علوم پایه دارند.

ولی چون بسیاری از دانشجویان اصرار بر این سوال داشتند من تعداد صفحات متداول پایان نامه رو خدمتتون عرض می کنم:

کارشناسی ارشد

صفحات اول: طبق دستورالعمل دانشگاه / معمولا ۱۰ تا ۲۰ صفحه بستگی به فهرست مطالب نیز دارد…

فصل اول: ۱۰ تا ۱۵ صفحه

فصل دوم: ۵۰ تا ۸۰ صفحه

فصل سوم: ۱۰ تا ۱۵ صفحه

فصل چهارم: ۱۰ تا ۱۵ صفحه

فصل پنجم: ۱۰ تا ۱۵ صفحه

پیوست ها: ۵ تا ۲۰ صفحه / شامل: پرسش نامه / خروجی نرم افزار / و…

صفحات آخر: طبق دستورالعمل دانشگاه / معمولا ۳ تا ۴ صفحه

کل پایان نامه: ۱۱۰ تا ۱۸۵ صفحه

دکتری

صفحات اول: طبق دستورالعمل دانشگاه / معمولا ۱۰ تا ۲۰ صفحه بستگی به فهرست مطالب هم داره…

فصل اول: ۲۰ تا ۳۰ صفحه

فصل دوم: ۱۰۰ تا ۱۵۰ صفحه

فصل سوم: ۲۰ تا ۳۰ صفحه

فصل چهارم: ۲۰ تا ۳۰ صفحه

فصل پنجم: ۲۰ تا ۳۰ صفحه

پیوست ها: ۲۰ تا ۳۰ صفحه / شامل: پرسش نامه / خروجی نرم افزار / و…

صفحات آخر: طبق دستورالعمل دانشگاه / معمولا ۳ تا ۴ صفحه

کل پایان نامه: ۲۱۵ تا ۳۱۵ صفحه